Ján Kekeli: Malá scéna

Ján Kekeli: Little Scene, Curator: Mária Janušová, Opening: Thursday, April 12, 2018, Duration: 15.05.2018 The exhibition titled Little Scene presents the selection of the latest works of Ján Kekeli, Slovak photographer of younger generation. Although Kekeli is mostly known as representative of a landscape photography when he took attention with his series The Pictures of Landscape (2012), the exhibition in Phoinix Gallery shows his another, different position. The exhibition project among other things also strives for breaking some stereotyped of author in Slovak context and for showing severel aspects of his work. In the presented works Kekeli focuses on capturing visual of everyday things, various moments and compositional situations. He notices commonly overlooked scenes from everyday reality in which he finds strange aesthetics and some poetic aspect. He concentrates on visual game of non-figurative elements, still life, household objects. The scenes are limitated to the interior environment thanks to what photographs have a strong intimate atmosphere. By reduction of captured elements and simple but strategic composition of artworks Kekeli shows his technical skills and accuracy. Using classic analog technique and large-scale negatives allowed to excel every detail and also it provided sensitive and melancholic aspects of photographs. In the exhibited works author formally follows his older series The life consists of subtle touches of loneliness (2010-2012) but in contrast to his previous works, the narrative component has disappered in his later photograps. Kekeli fully concentrates on visual game of captured moment. The scenes are not completely based on reality, author also played with staging and directing of the scenes so they looked as he wanted to look like. Although his photographs have lost stories, there is a kind of internal restlessness, tension, as if they showed the life of things befory someting happened or immediately after that. They contain hidden symbolism of personal associations of author who personally felt like captured things. The concentration to capturing just one element in space as if represented also Kekeli´s loneliness and solitude. The excessive consistency of photographed situations increases their artificial, absurd expression. The exhibited cycle characterizes some inner silence, excitement or uncertainty. The photographs use the signs of Lynch's aesthetics and the Freudian language, with Kekeli asking questions that he does not know how to answers. If his previous work have stood aon the border of documentary and visual photography, the exhibited series definitively demonstrates Kekeli's marked shift toward a purer, visual photography approach. Ján Kekeli (*1984, Kežmarok, Slovakia) graduated at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava where he studied between 2006 and 2012 at Studio of Photography led by Filip Vančo. He later started PhD. studies there at the studio of professor Ľubo Stacho but his study is currently interrupted. His works has been presented at several solo exhibitions in Slovakia and abroad, for example City Gallery, Třinec, CZ, 2017; Nevan Contempo, Prague, CZ, 2016; Photoport, Bratislava, SK, 2014; Slovak Institute, Warsaw, PL, 2013. He has participated at many important group shows, for example Slovak Institute, Berlin, DE, 2016; Virka Gallery, Helsinki, F, 2016; Palazzo Vittoriano, Rome, IT, 2015; Slovak National Gallery, Bratislava, SK, 2014. Kekeli was awarded by NOVUM Foundation (2016), he won competition Photo of the year (2012); he also was a finalist of ESSL ArtAward (2013) and StartpointPrize (2012). His artworks can be found in private collections and in the collection of Slovak National Gallery. Kekeli lives and works in Bratislava, Slovakia. Text by Mária Janušová

Ján Kekeli: Malá scéna, Kurátorka: Mária Janušová, Vernisáž: štvrtok, 12. apríla 2018, 19.00 hod., Trvanie výstavy: 15.05.2018 Miesto konania: Phoinix Bratislava, Štetinova 1 ---------------------------------------------------------------- Výstava s názvom Malá scéna predstavuje výber z najnovších diel slovenského fotografa mladšej generácie Jána Kekeliho. I keď Kekeli je prevažne známy ako predstaviteľ krajinárskej fotografie, ktorý zaujal najmä svojím cyklom fotografických diptychov Obrazy krajiny (2012), výstava v galérii Phoinix prezentuje jeho ďalšiu, odlišnejšiu polohu. Výstavný projekt tým okrem iného usiluje o prelomenie istého „zaškatuľkovania“ autora v domácom kontexte, ako aj o poukázanie na viacero rovín jeho tvorby. Kekeli sa v predstavených dielach zameriava na zachytenie vizuality všedných vecí, rôznych momentov či kompozičných situácií. Všíma si možno inak bežne prehliadané výjavy z každodennej reality, v ktorých nachádza zvláštnu estetiku a určitý poetický aspekt. Sústreďuje sa pritom na nefiguratívne prvky, zátišia, predmety z domácnosti. Scény sú obmedzené len na prostredie interiéru, vďaka čomu diela oplývajú silnou intímnou atmosférou. Prostredníctvom redukcie zobrazených prvkov a jednoduchej, ale premyslenej kompozícii jednotlivých fotografií, Kekeli preukazuje svoju technickú zdatnosť a precíznosť. Používanie klasickej analógovej techniky a veľkorozmerných negatívov autorovi umožnilo, aby na zachytených výjavoch vynikol každý detail, zároveň sa tým dodal senzitívny, ako aj melancholický rozmer fotografických obrazov. V prezentovaných dielach autor formálne nadväzuje na svoju staršiu sériu Život sa skladá z nepatrných dotykov osamotenia (2010-2012), avšak na rozdiel od predošlých prác sa z novších diel vytráca naratívna zložka. Kekeliho pozornosť sa tu plne koncentruje na vizuálnu hru zachyteného okamihu. Samotné zábery navyše nie sú plne založené na realite, autor sa v nich pohrával aj s inscenáciou a režírovaním výjavov, aby udávali želané kompozičné usporiadanie. Napriek tomu, že fotografie strácajú na svojej príbehovosti, je v nich badateľný akýsi vnútorný nepokoj, napätie, akoby zachytávali stav vecí pred tým, ako sa niečo stalo alebo bezprostredne po tom. Obsahujú skrytú symboliku osobných asociácií autora, ktorý sa pri fotografovaní sám vciťoval do zobrazených predmetov. Koncentrácia na zachytenie iba jedného prvku v priestore ako keby súčasne znázorňovala aj Kekeliho prežívanú samotu a opustenosť. Zároveň prílišná konzistentnosť fotografovaných situácií zvyšuje ich umelý, absurdný prejav. Vystavený cyklus charakterizuje akési vnútorné ticho, vypätie či neistota. Fotografie používajú znaky lynchovskej estetiky a freudovský jazyk, ktorým Kekeli kladie otázky, na ktoré nepozná odpovede. Ak o jeho predchádzajúcej tvorbe možno povedať, že stála na pomedzí dokumentárnej a výtvarnej fotografie, predstavená séria definitívne svedčí o Kekeliho výraznom posune smerom k čistejšiemu výtvarnému prístupu. Ján Kekeli (*1984, Kežmarok) je absolventom bratislavskej VŠVU, kde v rokoch 2006-2012 študoval v Ateliéri fotografie pod vedením Filipa Vanča. Neskôr nastúpil na doktorandské štúdium do ateliéru Ľuba Stacha, ktoré má aktuálne prerušené. Má za sebou niekoľko samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí: Galerie města Třince, 2017; Nevan Contempo, Praha, 2016; Photoport, Bratislava, 2014; Slovenský inštitút, Varšava, 2013. Zúčastnil sa taktiež mnohých dôležitých skupinových prezentácií doma aj za hranicami, napr.: Slovenský inštitút, Berlín, 2016; Virka Gallery, Helsinki, 2016; Palazzo Vittoriano, Rím, 2015; Slovenská národná galéria, Bratislava, 2014. Za svoju tvorbu bol ocenený Cenou Nadácie NOVUM (2016), stal sa víťazom súťaže Foto roka 2012; taktiež bol finalistom ESSL ArtAward (2013) či StartpointPrize (2012). Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach a v zbierke Slovenskej národnej galérie. Žije a tvorí v Bratislave. Text: Mária Janušová

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018

Ján Kekeli: Malá scéna 2018